Spisak termina

Spisak termina

Kada govorimo o liftovima, eskalatorima i automatskim vratima zgrade neophodno je ponekad upotrebiti tehničke izraze i akronime, tako da smo sačinili praktičan spisak termina da biste ih lakše razumeli. Kliknite na reč ili frazu da biste videli definiciju.

Spisak termina

 • Postavka suspenzionih lanaca u kojoj je brzina kojom se kreće kabina ista kao i brzina kojom se kreće užetnjača.

 • Postavka suspenzionih lanaca u kojoj je brzina kojom se kreće kabina jednaka polovini brzine kojom se kreće užetnjača.

 • Napajanje trofaznom naizmeničnom strujom

 • Uredjaj ili sistem koji kontrolise pristup liftu ili zgradi

 • Vrata na strani glavnog prilaza. Pogledaj takodje vrata na C strani.

 • Sistem koji omogucava da kabinska vrata pocnu sa otvaranjem pre nego sto se kabina potpuno zaustavi na prilazu. Vrata počinju da se otvaraju kada je kabina lifta u zoni vrata i brzina se smanjila ispod granice koju dozvoljava bezbedonosni standard.

 • Serija automatskoh vrata za liftove zasnovana na razmenjivim komponentama. Pogodna z aupotrebu u većini liftovskih aplikacija.

 • Buka koja se prenosi kroz vazduh. Najčešće je u liftovima stvara motor, lanci, kontrolni panel, vrata, šine vođice i druge komponente koje vibriraju.

 • Zvono koje služi za poziv u pomoć. Aktivira se dugmetom unutar kabine. Može biti smešteno u okno lifta, na pogodnom prilazu, ili na krovu kabine.

 • Dugme za aktiviranje zvona alarma. Takođe aktivira glasovnu vezu ukoliko se koristi daljinski nadzor. Smešteno u kabini, sa dodatnim dugmićima na krovu kabine i ispod kabine.

 • Vreme potrebno od trenutka pritiskanja dugmeta do trenutka kada signal bude registrovan.

 • Signal koji se stvara pritiskom na dugme alarma.

 • Sprat na kom najavljivač stanice radi.

 • Prigušujući element za smanjenje buke. Koristi se npr. unutar konstrukcije kabine, panelima vrata ili kontrolnim ormanima.

 • Bezbedonosni sistem za zaustavljanje nekontrolisanog kretanja kabine u smeru na gore.

 • Električni motor kod koga brzina rotacije nije fiksna u odnosu na frekvenciju napajanja. Razlika između frekvence i brzine rotora naziva se klizanje. Klizanje stvara obrtni moment motora.

 • Automatsko otvaranje i zatvaranje vrata kabine.

 • Automatsko otvaranje i zatvaranje vrata

 • Prostor u kabini koji se meri na visini od 1 m iznad nivoa poda, bez rukohvata, koji je dostupan putnicima ili robi tokom rada lifta. Svaki slobodan prostor na ulazu, kada su vrata zatvorena, uzima se u obzir.

 • Situacija kada je 30-50 % nominalne nosivosti (u zavisnosti od principa dimenzionisanja) u kabini lifta i protivteg i težina kabine su jednake.

 • Udeo (u procentima) nominalne nosivosti lifta kojim su kabina i protiv teg balansirani.

 • Masa u protivtegu koja čuva energiju balansirajući celokupnu ili deo mase kabine, rama kabine i nominalne nosivosti.

 • Bezbedonosna barijera na krovu kabine koja sprečava propadanje u okno lifta.

 • Određeni opseg vrata namenjenih za najviše 200 000 ciklusa godišnje. Vidi takođe vrata sa srednjim radnim ciklusom i vrata sa visokim radnim ciklusom.

 • Opcioni uređaj koji omogućava vožnju kabine sa balansiranim teretom do najbližeg sprata.

 • Platforma od čelika ili livenog gvožđa na koju se postavlja mašina.

 • Uređaj sposoban da pretpostavi ili jedno ili dva stabilna stanja. Ostaje u jednom od stanja do aktivacije okidača. Zatim se prebacuje u drugo stabilno stanje u kom ostaje do aktivacije drugog okidača. Vidi takođe monostabilan prekidač.

 • Mehanički bezbedonosni uređaj koji blokira kabinu tokom instaliranja i održavanja.

 • Čelična poluga u npr. uređaju za blokiranje, koja kada se ubaci u otvor u ploči za blokiranje, blokira kabinu.

 • Čelična ploča sa otvorima u uređaju za blokiranje. Poluga za blokiranje se ubacuje u otvore.

 • Čist vertikalni razmak od dna jame do najnižeg strukturnog ili mehaničkog dela, opreme ili uređaja instaliranog ispod platforme kabine lifta, osim klizača, točkića, sklopa hvatačkog uređaja i [titnika ispod platforme kabine, kada se kabina spusti na potpuno sabijene odbojnike. Vidi takođe bezbedonosni prostor.

 • Najniži sprat u zgradi.

 • Najniži prilaz u zgradi koji lift opslužuje.

 • Elektromehanički uređaj koji se koristi za sprečavanje lifta da se kreće kada kabina miruje i mašina za podizanje se ne napaja strujom. Kod nekih tipova kontrole zaustavlja kabinu kada se prekine struja u mašini za podizanje.

 • Vertikalna sila koja zaustavlja kabinu kao rezultat rada hvatačkog uređaja. Vidi takođe sila stiskanja.

 • Ploča ispod rama kabine gde odbojnik udara.

 • Spustanje zgrade kao posledica propadanja kroz zemlju ili skupljanja betona.

 • Osoblje i oprema za nadgledanje tehničkih sistema u zgradi (klimatizacija, grejanje, liftovi, kontrola pristupa itd.)

 • Definiše tolerancije za nominalne dimenzije liftovskih okana, jame, mašinske prostojire, čistih otvora itd.

 • Opcije koje su uključene u osnovni proizvod.

 • Opcija koja čini da kabina lifta zaobiđe registrovani prilazni poziv kada prepozna da je kabina opterećena preko određenog limita. Obično je limit od 60...80% nazivne nosivosti.

 • Mesto gde se primaju alarmi i hitni pozivi. Ljudi i kompjuteri obrađuju informacije.

 • Mreža kontrolera. Bus sistem koji povezuje inteligentnu automatizovanu opremu u peer-to-peer mreži. Značajna primena su bus sistemi koji se koriste u motornim vozilima i u sinhronizaciji električnih pogona.

 • Površina poda u kabini koja uključuje i prostor prag lajsne u zavisnosti od nominalne nosivosti / broja putnika specificiranih kroz bezbedonosni standard.

 • Uređaj dizajniran da zaustavi spuštanje kabine izvan normalne granice puta, čuvanjem ili absorbovanjem i rasipanjem kinetičke energije kabine.

 • Uređaj koji ima povezane i međusobno zavisne funkcije: (1) da spreči (električno) rad mašine za dizanje osim kad su vrata kabine zaključana u zatvorenom položaju, (2) da speči (mehanički) otvaranje vrata kabine sa strane kabine osim kad je kabina u zoni vrata i ako je zatvorena ili je u toku zatvaranja.

 • Svetlo u kabini koje se napaja baterijom i služi kao svetlo za vanredne situacije kada dođe do nestanka struje.

 • Šine koje služe da usmere kretanje lifta u oknu lifta.

 • Svi vidljivi elementi unutar kabine lifta.

 • Unutrašnje osvetljenje kabine.

 • Funkcija koja sprečava upotrebu lifta kada opadne napon struje u svetlu kabine.

 • Konkretan teret unutar kabine lifta (putnici i roba). Vidi takođe nominalna vrednost tereta.

 • Korisnički interfejs za putnike unutar kabine lifta. Uključuje pozivnu dugmad, dugme za alarm, dugme za otvaranje vrata itd.

 • Skup uređaja koji detektuju i informišu putnike o preopterećenju u kabini lifta. Uključuje indikator za opterećenje kabine.

 • Mehanički uređaj obično prikačen za okvir kabine i dizajniran da zaustavi kabinu lifta u slučaju da kabina pređe dozvoljenu brzinu.

 • Struktura kabine isključujući odvojene (neintegrisane) unutrašnje elemente.

 • Unutrašnje dimenzije od prednje do zadnje strane konstrukcije kabine bez dekorativnih elemenata.

 • Visina izmerena od nezavršenog poda do najniže ivice krova.

 • Unutrašnje dimenzije od jedne do druge strane konstrukcije kabine bez dekorativnih elemenata.

 • Donji horizontalni član ulaza u kabinu lifta.

 • Noseći okvir kabine lifta na koji su zakačene šine vođice, hvatački uređaj i lanci za podizanje ili hidraulični cilindar.

 • Uređaj ili grupa uređaja koji služe da kontrolišu, na predodređeni način, napravu sa kojom je povezan. Kontroler lifta sastoji se od voznih i kontrolnih funkcija.

 • Jezgro lifta sadrži prefabrikovane osnovne komponente lifta: sistem za podizanje, kontrolne funkcije, pogon, superstrukturu kabine, osnovni sitem vrata i opremu za bezbednost putnika. Dodaci i dekorativni elementi (uključujući signalizaciju) nisu određeni.

 • Skup prefabrikovanih jezgara lifta koji sačinjavaju grupu tog proizvoda.

 • Komponenta koja omogućava vuču između vučnog kotura i lanaca za podizanje a sastoji se od seta tegova koji balansiraju težinu kabine i dela tereta u kabini koji se često uzima kao 50 % nominalne vrednosti.

 • Prostor kojim se kreće protivteg u jami lifta, izolovan paravanom za protivteg.

 • Predodređeni način rada lifta u određenoj situaciji. Režimi mogu biti npr. vožnja na "normal", inspekcijska i "setup".

 • U liftovina sa lancima tehničko rešenje koje obezbeđuje energiju motoru za podizanje i regulise njegovu brzinu. U hidrauličkim liftovima kontroliše pumpu i blok ventila.

 • Kabina lifta sa dva ulaza.

 • Opcione strukturne i funkcionalne osobine za zaštitu putnika i lifta od štete koju kože izazvati zemljotres.

 • Deo lifta koji nosi putnike i/ili teret.

 • Uređaji i funkcionalni principi za izvršavanje poziva i naredbi koje daju putnici.

 • Grupa liftova koja se sastoji od dva ili više liftova koji dele isto pozivno dugme (i njima upravlja isti kontroler). Vidi takođe banka liftova.

 • Prostor u kom se kabina i protivteg, ukoliko postoji, kreću; ovaj prostor je najčešće ograničen dnom jame, zidovima i plafonom okna.

 • Trenutna brzina kabine lifta u oknu lifta. Nije isto što i nominalna brzina.

 • Alarm za vanredne situacije instaliran na svim kabinama, a sastoji se od zvona, pritisnog dugmeta u kabini i neprekidnog izvora struje, najčešće baterije.

 • Opcija gde je dodeljeni lift dozvoljeno izdvojiti iz normalne grupe usluga za upotrebu od strane vatrogasaca.

 • Konstrukcija prilaznih vrata koja ne pokriva celu širinu liftovskog okna. Vidi takođe prilazna vrata sa uskim štokom i prilazna vrata sa štokom koji pokriva celi frontalni deo.

 • Konstrukcija prilaznih vrata koja pokrivaju celu širinu svetlog otvora liftovskog okna.

 • Lift osposobljen da nosi robu, viljuškare itd.

 • Lift namenjen pre svega za transport robe koju obično prate osobe.

 • Čelične sekcije sa glatkim površinama za navođenje. Sekcioni profil obično "T" oblika (mašinski obrađen, hladno liven ili valjan). Šine su instalirane u liftovsko okno da vode i upravljaju putem kabine lifta i protivtega.

 • Oslonac za ruku u kabini lifta.

 • Deo voznog okna lifta od kote gotovog poda na poslednjoj stanici do vrha voznog okna.

 • Oprema potrebna za pomeranje kabine lifta i protivtega. Definisana kombinacija opreme potrebne za opseg nosivosti, nominalne brzine, ubrzanja i visine dizanja.

 • Privremeni liftovski sistem koji sadrži pokretnu mašinsku prostoriju. Razvijen da pruži potpuno operativan lift za vreme trajanja izgradnje zgrade. Mašinska prostorija staje na iste šine vođice kao i kabina lifta, i prikačena je za zgradu nosačima koji se uvlače. Kako zgrada raste u visinu, sistem šina vođica se produžava i pokretna mašinska prostorija se podiže na gore da opsluži dodate nove spratove.

 • KONE aksijalni sinhroni dizajn motora sa stalnim magnetima u rotoru.

 • Površina sprata ispred ulaza u lift.

 • Vrata u otvoru voznog okna lifta. Pružaju bezbedni pristup kabini lifta.

 • Sklop koji uključuje prilazna vrata i bilo koje arhitektonske završne obrade povezane sa ulazom u liftovsko okno.

 • Prostorija u kojoj su smeštene mašina lifta i deo elektrifikacije i komponente kontrolnog sistema. Obično smeštena iznad voznog okna lifta.

 • Kontaktor koji uključuje napajanje motoru za podizanje ako 1) postoji potreba da se vozi kabina lifta i 2) električno bezbedonosno kolo je kompletno (zatvoreno).

 • Sprat koji predstavlja glavni ulaz u zgradu

 • Uređaj koji pruža napajanje liftu Poznat i kao glavna.

 • Deo kontrolnog sistema lifta, koji uključuje korisnički interfejs namenjen serviserima i prekidače, osigurače i poluga za otpuštanje kočnice.

 • Specificirani opseg korišćenja, odnosi se na srednju kategoriju performansi. Vidi takođe osnovni radnji ciklus, visoki radni ciklus

 • Sistem koji se koristi kod rada automatskih vrata, koji daje signal upozorenja i zatvara vrata smanjenom brzinom i momentom sile. Guranje je aktivirano ako vrata ostanu otvorena duže od predefinisanog vremena.

 • Klju; bravica koja se koristi da isklju;i lift iy normalne upotrebe

 • Uređaj koji, kada lift lift dostigne unapred određenu brzinu, čini da lift stane, i ako je neophodno uzrokuje da se aktivira hvatački uređaj.

 • Opcija za samostalni lift ili grupu liftova. Uz ovu opciju lift prima signal da se uvek vrati na unapred određeni prilaz nakon što su svi pozivi iz kabine i sa prilaza završeni.

 • Širok spektar opcija i karakteristika koje se tiču upotrebe koje utiču na udobnost ili neudobnost putnika dok koriste lift. Na primer: dekorativni elementi, signalizacija, ulaz ili izlaz, vreme čekanja, komfor u vožnji itd.

 • Lift koji čija je primarna upotreba prevoz putnika.

 • Deo liftovskog okna koji se proteže od nivoa praga najnižeg prilaza do poda liftovskog okna.

 • Metoda za: a) proveru okna lifta da bi se osiguralo da je konstruisano prema potrebnim zahtevima i b) određivanje ispravnog položaja komponenti.

 • Faktor snage definiše odnos izmedju stvarne i prividne snage. Faktor snage kola se izračunava na osnovu formule: pf = P / S, (kV / kVA).

 • Teret za koji je oprema napravljena. Vidi takođe nosivost kabine.

 • Alarm sistem za vanredne situacije koji funkcioniše daljinski.

 • Komfor vožnje lifta određuje se u smislu nivoa buke, vertikalnih vibracija, bočnih potresa, brzine ubrzanja / usporavanja i trzanja.

 • Mehanički bezbedonosni uređaj prikačen za okvir kabine i u nekim okolnostima za okvir protivtega takođe. Uređaj deluje tako što zadržavaju kabinu ili protiveg koji se prebrzo kreće upotrebom steznih čeljusti koje se stežu oko šina vođica. Uređaj se aktivira graničnikom brzine.

 • Čelična ploča smeštena na zidu voznog okna ispod prag lajsne prilaznih vrata i iznad prilaznih vrata da bi se smanjila razdaljina između praglajsne kabinskih vrata i zida voznog okna.

 • Dekoratvni zaštitni element na dnu zida kabine.

 • Opterećenje koje uključuje težinu sirove kabine, enterijera kabine, vrata kabine, nominalnog tereta i okvira kabine sa svim dodacima. Teret ne uključuje suspenzionu užad, kompenzacionu užad ili lance, uređaj za suspenziju užadi, prateći kabli ili protivteg.

 • Užad koja drže kabinu lifta i protivteg. Nije isto što i lanac za podizanje.

 • Režim vožnje lifta prilikom kojeg lift ide naniže dok ne dostigne prekidač za usporavanje ili sinhronizaciju.

 • Lista podataka koja definiše platforme liftova u DL-dokumentaciji.

 • Predefinisani set ključnih komponenti koje čine jezgro lifta.

 • Najviši ili najniži prilaz koji opslužuje kabina lifta.

 • Kabina lifta sa dva ili više ulaza.

 • Lift sa ulazima na dve suprotne strane litovskog okna.

 • Bezbedonosni test kojim se potvrđuje da ima dovoljno trenja izneđu suspenzione užadi i vučnog kotura.

 • Tri lifta u grupi.

 • Sistem koji obezbeđuje dvosmernu glasovnu komunikaciju između lifta i KONE servisnog centra.

Kolačići

Kolačiće koristimo za optimizaciju funkcionalnosti veb stranice i za pružanje najboljeg mogućeg iskustva tokom pregledavanja naše veb stranice. Ako ste dobro sa ovim i prihvatate sve kolačiće, samo kliknite na dugme 'Prihvati'. Takođe možete pregledati.